Ugrás a tartalomhoz Skip to footer
Nap
:
Óra
:
Perc
:
Másodperc
Nap
:
Óra
:
Perc
:
Másodperc

Ki mondta, hogy az időgép csak nyáron lehet bekapcsolva?

Nem kell várnod júniusig! Október 14-én A 90-es és 2000-es évek nagyágyúi egy este, egy helyen a szegedi Pick Arénában!

Hogy jutsz ide?

CÍM: 6723 Szeged, Felső Tisza-part 35.

Autóval:

Felső Tisza-part 35.
(LIMITÁLT Parkolás a Pick Aréna saját parkolójában!)

Közösségi közlekedés:

-73,73Y, 74, 74Y, 90F autóbuszvonal
-9, 19 trolibuszvonal
(Etelka Sor megállóhely)

Kerékpár, Lime roller:

-Kerékpártároló rendelkezésre áll!
-Lime legközelebbi parkolópont: Etelka sor-Felső Tisza-part sarok

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
Jelen Adatkezelési szabályzat célja, hogy a Deja Vu Fesztivál weboldalt üzemeltető DJV Projekt Kft. (6720 Szeged, Jókai utca 1.) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket, szabályokat meghatározza.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat szempontjából Adatkezelő:
Név: DJV Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 6720 Szeged, Jókai utca 1.
Adószáma: 27301342-2-06
Cégjegyzék száma: 06-09-025793
Adatkezelésért felelős személy: Kovács Ádám
Telefonszám: ismeretlen
E-mail: info@dejavufesztival.hu
önállóan képviseli: Kovács Ádám ügyvezető

A SZABÁLYZAT HATÁLYA
Időbeli hatálya: 2021. május 17. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.
Személyi hatály kiterjed:
az Adatkezelőre,
azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák,
továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.
Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő által üzemeltetett Deja Vu Fesztivál weboldal használata során az Adatkezelő birtokába jutott személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.
JOGSZABÁLYI ALAPOK
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

• a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat – így a jogosorvoslati lehetőségeket is – egyebekben az 2011. évi CXII. tv. tartalmazza.

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

• a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat egyebekben az 2011. évi CXII. tv. tartalmazza. Jogorvoslati lehetőségek

Ha úgy véled, hogy jogosulatlanul kezeljük személyes adataid, a fenti elérhetőségeken írásban tiltakozhatsz az adatkezelés ellen. A tiltakozásod – az adataid kezelésének felfüggesztése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül megvizsgáljuk és az eredményről írásban tájékoztatunk. Ha a határidőt elmulasztjuk vagy nem teszünk eleget a kérelemben foglaltaknak, jogorvoslatért a Szegedi Törvényszékhez vagy a lakóhelyed/tartózkodási helyed szerint illetékes Törvényszékhez fordulhatsz vagy vizsgálatot kezdeményezhetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

WEBOLDAL HASZNÁLATA, COOKIE POLICY, JEGYVÁSÁRLÁS ONLINE
A Deja Vu Fesztivál weboldala regisztráció és személyes adat megadása nélkül szabadon látogatható mindenki számára. Az internetes látogatás során a holnapon alkalmazott technológia bizonyos adatokat (pl. IP-cím, böngésző típusa, belépés napja és ideje) úgynevezett “cookie”-kat (magyarul: sütiket) használ – amelyek segítenek fokozni a felhasználói élményt és megérteni, hogy mely információk és hirdetések a legérdekesebbek, leghasznosabbak az oldalra látogatók számára. Az így szerzett statisztikai és személyes adatokat a DJV Projekt Kft. kezeli.

A www.dejavufesztival.hu oldal használatával az oldalra látogató beleegyezik a sütik használatába és az Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozó részeit is elfogadja. Ez a nyilatkozat vonatkozik minden olyan webhelyre vagy harmadik fél (bármely social media) platformján található, a Deja Vu Fesztiválhoz kapcsolódó oldalra és alkalmazásra, amelyeket a DJV Projekt Kft. által vagy nevében működtetett weboldalakon vagy harmadik fél platformjain (a továbbiakban: „weboldalaink”) keresztül értek el vagy használtak.

Ha nem egyezik bele a sütik ilyen módon történő használatába, a böngészőjében le kell tiltania az általunk használt sütiket vagy el kell kerülnie a weboldalainkat.

A weboldalon az online értékesítési felületen történő vásárlás esetén a vásárlás az erre szakosodott Szerződéses partner (Cooltix) bevonásával történik, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül. A jegyvásárlás során a Szerződéses partner online felületére történő átirányítás révén a megadott adatokat Szerződéses partner kezeli a szerződéses feltételek és az adatkezelési szabályzata elfogadása alapján.

Az érintett szabadon, azaz nem kötelezően megadott telefonszámát, születési évszámát, e-mail címét a Cooltix jegyértékesítő rendszer szolgáltatta társaságunk részére. Ezen e-mail cím, telefonszám marketing célra, születési évszám statisztikai célra való felhasználásának jogalapja vagy az e-mail cím, telefonszám közérdekből nyilvános adat jellege vagy, az Önök által az adatszolgáltatónak az e-mail cím, telefonszám marketing célra való felhasználására adott hozzájárulása. Amennyiben a továbbiakban nem szeretne értesülni tájékoztató információkról, ajánlatainkról, azt Leiratkozva teheti meg, vagy levélben info@dejavufesztival.hu email címen.

A számviteli jogszabályoknak történő megfelelés és a tranzakciók biztonsága érdekében – annak ellenére, hogy a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások nem nevesítettek – a DJV Projekt Kft. a Jegyvásárló által megadott adatokat megőrzi a Deja Vu Fesztivál kapcsán kezelt adatbázisban, amely adatok kizárólag a megvásárolt Jegyekkel, Termékekkel és Szolgáltatásokkal kerülnek összekapcsolásra.

ADATOK KEZELÉSE, MÓDOSÍTÁSA ÉS TÖRLÉSE
A DJV Projekt Kft. fokozott körültekintéssel jár el a személyes adatok kezelése és védelme során, a szabályos kezelést megfelelő technikai eszközök és szervezési intézkedések, belső szabályzatok alkalmazásával biztosítja. A személyes adatokat a megtartott Rendezvény lezárásától számított 6 hónapig tároljuk, ennél hosszabb ideig csak akkor tároljuk, ha a felhasználó által engedélyezett felhasználás érdekében arra szükség van, ha jogszabály arról másképpen nem rendelkezik. A hozzájáruláson alapuló adatkezelésen kívül csak olyan esetekben kezelünk, illetve továbbítunk személyes adatokat, amikor erre jogszabály kötelez. A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat – az adatkezelő/adatfeldolgozó kivételével – csak az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén továbbítjuk harmadik személyek részére.

Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték (az adatkezelés célja megszűnt)
az érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen:
az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy hatóság rendelte el.
az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban meghatározott határideje lejárt: amennyiben az adatkezelés időtartamát jogszabály írja elő, az adatkezelő az adatokat a jogszabályban meghatározott időtartam elteltével törli. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a számviteli bizonylatnak minősülő iratokat, adatokat az adatkezelő nyolc év elteltével törlik.
Ha az érintett, vagy hatóság adatok kiadása iránti kérelemmel él, úgy azt a kérésről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül adjuk ki. Ha az érintett úgy véli, hogy jogosulatlanul kezeljük személyes adatait, a fenti elérhetőségeken írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást – az adatai kezelésének felfüggesztése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül megvizsgáljuk és az eredményről írásban tájékoztatjuk. Ha a határidőt elmulasztjuk vagy nem teszünk eleget a kérelemben foglaltaknak, jogorvoslatért a Szegedi Törvényszékhez vagy az érintett lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jogaival az info@dejavufesztival.hu e-mail címre küldött kérelmével, vagy Adatkezelő más elérhetőségén keresztül élhet.
Elérhetőség, amennyiben az adatbiztonsággal, adatvédelemmel kapcsolatosan bármilyen észrevétel, kérdés, vagy javaslat van:

DJV Projekt Kft.
6720 Szeged, Jókai utca 1. E-mail: info@dejavufesztival.hu .

Szeged, 2021. május 17.

A Deja Vu Fesztivál szervezője

DJV Projekt Kft. (továbbiakban DJV Projekt Kft.)

Székhely: 6720 Szeged, Jókai utca 1.

Cégjegyzékszám: 06 09 025793

Adószám: 27301342-2-06

Rendezvény időtartama

A Deja Vu Fesztivál időtartama megegyezik a Rendezvény kezdő és záró időpontja közötti időtartammal, ahol kezdő időpontnak az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre vonatkozólag a megvásárolható Jegyek közül időben a legkorábbi belépésre jogosító Jegy érvényességének kezdete, záró időpontnak pedig az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre megvásárolható Jegyek közül időben a legtovább érvényes Jegy érvényességének vége tekintendő. A Deja Vu Fesztivál fenntartja a jogot, hogy a Rendezvény előzőekben meghatározott időtartamán kívül eső pótnapokon is szervezzen programot, illetve nyújtson Szolgáltatásokat. Az ilyen pótnapok nem minősülnek a Rendezvény szerves részének, és azok csak a pótnapi belépésre jogosító, megfelelő pótjegy megváltása ellenében látogathatók.

Szolgáltatás

Minden olyan szolgáltatás, amelyet a Deja Vu Fesztivál vagy Szerződéses partnerei a Rendezvényhez kapcsolódóan – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.

Jegy

A DJV Projekt Kft. által a Deja Vu Fesztiválra a belépésre jogosító karszalagra vonatkozó igényt megtestesítő, bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, bemutatóra szóló igazolás.

Karszalag

Adott Jegy érvényesítésekor a DJV Projekt Kft. által alkalmazott, a Rendezvényen a Jegyben foglaltak szerinti (napijegy, bérlet vagy jogosultságokat biztosító, az adott Rendezvény zárását követő huszonnégy óra elteltéig a DJV Projekt Kft. tulajdonában álló igazolás, amely kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult az adott Rendezvény látogatására, azzal, hogy egyes Jegyekben foglalt jogosultságokat több karszalag együttesen testesíthet meg.

A bérlet karszalag 2024. június 06-án (csütörtök) 17 órától június 09. (vasárnap) 05 óráig érvényes. Napijeggyel belépni a rendezvényre az adott nap 16 órakor lehet, a napijegy másnap reggel 05 óráig jogosít fel a bent tartózkodásra.

 

JEGYVÁSÁRLÁS

Jegy

A Jegy karszalagra váltását követően a karszalag testesíti meg a Jegy nyújtotta jogokat és kötelezettségeket. A DJV Projekt Kft. a Jegyvásárló részére értékesíti a Rendezvényen való részvételre jogosító Jegyet, amely jogviszony a Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy DJV Projekt Kft. általi átadásával teljesedésbe megy. Ezt követően a Jegyvásárló – amennyiben a Jegy az ő birtokában marad –, illetőleg a mindenkori, a Jegyet jogszerű szerződések láncolatán keresztül megszerző jegybirtokos arra válik jogosulttá, hogy a Deja Vu Fesztivál Jegyét a megfelelő karszalag(ok)ra cserélje.

Vásárlás elektronikus úton

Az online vásárlási módokat a DJV Projekt Kft. saját online értékesítési felületén keresztül (www.dejavufesztival.hu), vagy külön szakosodott Szerződéses partner bevonásával végzi, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül. Ezen rendszerekben foglalásra nincsen lehetőség, azonban a DJV Projekt Kft. meghatározott körben ez alól kivételt tehet. A szükséges adatok megadását az esetleges további Termékekre vagy Szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételek elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően a DJV Projekt Kft. vagy Szerződéses partnere email-ben küld egy linket a Jegyvásárló által megadott email-címre, amelyre kattintva a Jegyvásárló letöltheti az őt megillető Jegye(ke)t és/vagy egyéb Termékre vagy Szolgáltatásra vonatkozó igazolásokat. Amennyiben a Jegye(ke)t vagy igazolásokat a Jegyvásárló technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy a DJV Projekt Kft. azokat a megadott email-címre a Jegyvásárló erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi. Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően az email a DJV Projekt Kft. általi kiküldésével a vásárlás lezártnak, a Jegy, illetve az egyéb Termékekre, Szolgáltatásokra vonatkozó igazolások pedig átvettnek tekintendők, a Jegyvásárló kizárólagos felelőssége, hogy a Deja Vu Fesztivál felé késedelem nélkül jelezze, ha a Jegyet vagy igazolást mégsem kapta meg.

Minden egyes megvásárolt Jegyhez, Termékhez és Szolgáltatáshoz külön igazolás (voucherés/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás [QR-kód]) tartozik, ezért a Jegyvásárló a letöltési felületen vásárlásonként a vásárolt Jegyek, Termékek és Szolgáltatások számától függően egy vagy több linket talál. Mindegyik link különböző igazoláshoz (voucherhez és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz) vezet, több Jegy, Termék vagy Szolgáltatás vásárlása esetén ezért valamennyi igazolás bemutatása szükséges. A Deja Vu Fesztivál a Rendezvény helyszínén egy darab igazolás (voucher, illetve egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) ellenében egy darab karszalagot, illetve a Jegy, Termék vagy Szolgáltatás jellegétől függően kapcsolódó karszalagot vagy Jegyet ad ki, kivéve amennyiben adott Termék vagy Szolgáltatás igénybevételéhez karszalag nem szükséges.

A Jegyvásárló felelőssége az igazolás (voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) megőrzése, és a Rendezvényre való belépéskor a vásárláskor kapott tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása.

A DJV Projekt Kft. kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Jegyek (voucherek, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldások) bemutatóra szólnak, dekerülnek nevesítésre, azaz a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások regisztrációja, illetőleg adott Jegyhez, Termékhez vagy Szolgáltatáshoz meghatározott személy rendelése lehetséges. A számviteli jogszabályoknak történő megfelelés és a tranzakciók biztonsága érdekében, az adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint – annak ellenére, hogy a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások nem nevesítettek – a DJV Projekt Kft. a Jegyvásárló adatait megőrzi, és ezen adatok a Deja Vu Fesztivál adatbázisában összekapcsolásra kerülnek a megvásárolt Jegyekkel, Termékekkel és Szolgáltatásokkal, továbbá az Adatvédelmi Szabályokban és annak mellékletében foglaltak szerint továbbításra kerülhetnek az adott Terméket, Szolgáltatást nyújtó Közreműködőnek vagy Szerződéses partnernek.

Az előzőekben írtakkal ellentétben, amennyiben valamely Jegyre, Termékre vagy Szolgáltatásra való jogosultság fennállásának megállapításához ez szükséges, úgy az adott Jegyhez, Termékhez vagy Szolgáltatáshoz meghatározott személy kerülhet rendelésre. A Nem látogatói Jegyek – az azok kiadásának alapjául szolgáló szerződések szerint – meghatározott Látogatóhoz kötöttek.

Az online vásárlásra vonatkozó részletes feltételek kapcsán az online vásárlási felületeken és elérhetőségeken nyújt a DJV Projekt Kft. vagy Közreműködője részletes tájékoztatást, különösen a következő témakörök tekintetében: online szerződéskötés, fizetési és teljesítési módok, számlázás, adatkezelés.

Vásárlás személyesen

A Jegyvásárló a DJV Projekt Kft. vagy Szerződéses partnere által üzemeltetett értékesítési pontokon, nyitvatartási időben van lehetőség vásárlásra. Pénztártól való távozás után a jeggyel, fizetett, illetve a visszaadott pénzösszeggel kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el!

A jegyirodák megtalálhatók: www.dejavufesztivál.hu oldalon vagy a rendezvény hivatalos FB oldalán.

Online fizetés

Az alábbi kártyatípusokkal lehet fizetni:

bankkártya

Részletek

Adminisztrációs díjat számolunk fel – ezt a fizetési mód kiválasztásánál jelezzük.

A karszalagot a DJV Projekt Kft. azon személy részére adja ki a Rendezvény helyszínén, aki az igazolásban (a voucheren vagy az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldásban) szereplő kódot először bemutatja, vagy ha nevesített jegyről van szó, akkor a személy beazonosítása után a megfelelő személynek tudja jegyét karszalagra váltani. Az igazolással való esetleges visszaélés (például a kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépés) esetén karszalagot vagy új Jegyet a DJV Projekt Kft. nem ad ki. Erre tekintettel az igazolás (a voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a Jegyvásárló, illetve a jegybirtokos kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A DJV Projekt Kft. az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.

Jegyek, igazolások pótlása, cseréje és visszaváltása

A vásárlási folyamat a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a DJV Projekt Kft. kizárja a Jegyek és egyéb Termékek, Szolgáltatások cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve a Rendezvény esetében a DJV Projekt Kft. által egyedileg meghatározható speciális eseteket, valamint a Jegyek (pl.: VIP Jegyre cserélését) megfelelő egyidejű ráfizetés mellett. A visszaváltás szabályait részletesen az ÁSZF VI.3. pontja tartalmazza.

RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEN

Karszalag

A Jegy karszalagra csak abban az esetben jogosít, ha a Jegyhez jogszerűen jutott hozzá. A DJV Projekt Kft. kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a Jegy nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz –különösen, de nem kizárólagosan bankkártya-csalás gyanúja, vagy egyéb bűncselekmény esetén), úgy a jegybirtokostól a Jegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a Jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítse és a belépést a Rendezvényre megtagadja.

BELÉPÉS

A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni.

Belépéskor a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő aláveti magát a Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak. Ennek keretében a DJV Projekt Kft. jogosult a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerint a Rendezvényre érvényes jegy birtokában belépni szándékozó személyt a jogosultságának igazolása érdekében felhívni valamely igazolás, igazolvány (pl. védettségi igazolvány) és ehhez kapcsolódóan a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására. A bemutatás megtagadása, vagy az előírt iratok hiányában a DJV Projekt Kft. érvényes jegy megléte esetén is jogosult, illetve köteles a belépést megtagadni, vagy jogosulatlan tartózkodás esetén a helyszínről kivezettetni.

A DJV Projekt Kft. a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket vagy a beléptetési folyamat során a helyszínen korlátozza. A Rendezvény területére étel, ital és dohánytermék csak annyiban vihető be, amennyiben azt jogszabály vagy e Házirend lehetővé teszi. A DJV Projekt Kft. felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

A Rendezvény területére a DJV Projekt Kft. által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait betartani a Rendezvényen. A Rendezvény megközelítéséhez a DJV Projekt Kft. a tömegközlekedési eszközök és taxi-szolgáltatás használatát ajánlja.

A 11. (tizenegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják. A 11. életévüket betöltött és a 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényre kizárólag gyermekjegy vásárlásával jogosultak a fesztivál látogatására. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be, és csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak a fesztivál területén. A DJV Projekt Kft. jogosult a 11. (tizenegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek számára gyermekkarszalag viselését kötelezővé tenni. A kísérő felelős az általa kísért gyermekekért és azért, hogy mindvégig olyan állapotban legyenek, amely lehetővé teszi az ebből eredő feladatai felelős ellátását. Egy kísérővel legfeljebb öt gyermek belépése engedélyezett. A DJV Projekt Kft. a beléptetés során jogosult a gyermekkarszalagok vagy a 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermek(ek) karszalag-adatait kölcsönösen az adott gyermeke(ke)t kísérő nagykorú személy Karszalagjához rendelni.

A Rendezvények területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet csak behozni.

BIZTONSÁG

A Rendezvények területén a DJV Projekt Kft. megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró alkalmazottjai vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi.

A programváltozás jogát fenntartjuk. Továbbá fenntartjuk a jogot, hogy a rendezvény az előzetesen meghirdetett időponttól eltérően kerülhet megrendezésre, és fenntartjuk a helyszínváltoztatás jogát is, kijelentve hogy a szervezők törekednek arra, hogy a rendezvényt az előzetesen meghirdetett időpontban és helyszínen próbálják meg lehetőségükhöz mérten megtartani. A program, időpont vagy helyszín esetleges változása miatt, a bérlet vagy a napijegy ára nem igényelhető vissza. Esőnap nincs, a fesztivál rossz időjárási körülmények között is megtartásra kerül!

RENDEZVÉNY TERÜLETÉRE NEM BEVIHETŐ TILOS ESZKÖZÖK!

A DejaVu Fesztivál területére TILOS bevinni: üvegtárgyakat, ütő-, vágóeszközöket, esernyőt, vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyakat.

A hatályos jogszabályok szerint a közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (8 cm-nél nagyobb vágóélű kés, rugóskés, gázspray, ólmosbot stb.), birtoklása szabálysértésnek minősül. Amennyiben ilyen eszközöket találnak nálad a rendezők, úgy azokat jogukban áll elkobozni tőled.

Alkoholos italt és üdítőt  és ásványvizet semmilyen mennyiségben, és élelmiszert sem lehet behozni rendezvény területére! Az ilyen jellegű termékeket a bejáratnál köteles mindenki megőrzésre átadni a biztonsági szolgálatnak.

Tilos továbbá tűz- és robbanásveszélyes anyagok (gázpalack, kempingfőző, hajtógázasdezodor, stb.) behozatala.

AKIK SEGÍTENEK, HA GONDOD TÁMAD A RENDEZVÉNYEN

A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételeiddel, panaszaiddal, ötleteiddel az Beléptetési Pontok bármelyikén fordulhatsz munkatársainkhoz. A térképen találod a helyüket.

Amennyiben elveszett valamid, akkor azt keresd szintén az Beléptetési Pontok bármelyikén, és ha találsz valamit, akkor azt is ide, vagy az Elkobzott tárgyak gyűjtőpontján add le. Köszönjük! Az Beléptetési Pontok 17-04 óráig üzemelnek.

Nyeremény- és közreműködői voucherek beváltására a „VIP” Becserélő Pontokon van lehetőséged. Nyitvatartási idő: 2023. június 01-02-03. 16:00 – 05:00 

A Deja Vu Fesztivál a működési rend betartása érdekében személy-és vagyonvédelmi szolgálat közreműködését veszi igénybe.

A személy- és vagyonőrök az 2005. évi CXXXIII. tv. 26 és 27§ alapján jogosultak a Deja Vu Fesztivál bejáratánál és egész területén csomagátvizsgálásra, meghatározott személyek eltávolítására, belépésük megakadályozására. Amennyiben szükségesnek ítélik, jogosultak a területre belépők ellenőrzésére fegyver-, illetve robbanóanyag-kutató műszert alkalmazni és a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök bevitelét megtiltani. A személy- és vagyonőr jogosult a rendes működés, illetve a rendezvények megtartását akadályozó vagy zavaró, annak biztonságát veszélyeztető, illetve az ott jogellenesen tartózkodó személyt kilétének igazolására felszólítani, a rendezvényen való részvételét megtiltani, távozásra felszólítani, amennyiben az érintett személy ennek nem tesz eleget, és az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges, a rendezvényről kivezetni. A személy- és vagyonőr jogosult a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását megakadályozni, az elkövetőt elfogni és a birtokában lévő, bűncselekményből származó vagy annak elkövetéséhez használt dolgot, illetve támadásra alkalmas eszközt elvenni. Az elkobzott tárgyak megőrzésre kerülnek, de személyenként nem tudjuk nyilvántartani őket. Amennyiben az elkobzott tárgyak legálisak, kilépéskor visszakaphatóak.

Megközelítés

A rendezvény az Újszegedi Partfürdő (6726 Szeged, Középkikötő-sor 1-3.) területén kerül megrendezésre. A Szegedre utazáshoz információkat kaphatsz a www.mav-start.hu oldalán. Amennyiben a helyszínt tömegközlekedéssel kívánod megközelíteni, az állomás kijáratánál tudsz vonaljegyet/napijegyet vásárolni.

TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK 

A rendezvényről hang- és képfelvétel készül. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a rendezvényszervezőkkel szemben.

Fényképezni szabad, de kép- és hangfelvételt a rendezvényről csak a rendezők írásos belegyezésével lehet készíteni. A Deja Vu Fesztivál területén a rendezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi, politikai – vagy reklámtevékenységet folytatni!

A Látogató tudomásul veszi és a Rendezvényre való belépéssel egyidejűleg elfogadja a Rendezvény területén szolgáltató vendéglátó egységekben a REpohár rendszer alkalmazásának lehetőségét, melynek használata kényelmi díjat von maga után. A fogyasztó a sérülésmentes Repoharat újabb ital vásárlása esetén tiszta Repohárra cserélheti.

A vendéglátó egységekben 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálunk ki! Szeszes itallal és dohányáruval 18 év alatti személy nem szolgálható ki. Ennek érvényre jutása érdekében a pultoknál való kiszolgálás során az életkor okmánnyal történő igazolására hívható fel a vendég. (2005. évi CLXIV tv 5. §, 7. pont)

A Deja Vu Fesztivál területéről eltávolítható az a személy, aki más személyek életét, testi épségét, vagyoni jogait, vagyontárgyaik épségét, a környezetet veszélyeztető, ill. garázda, vagy rendőri intézkedésre alapul szolgáló magatartást tanúsít, más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít, vagy agresszív magatartásával a közönségen belül békétlenséget szít.

Akit a fentiek alapján a Deja Vu Fesztivál területéről neki felróható okból eltávolítottak, a jegy/bérlet árát nem igényelheti vissza.

Felhívjuk figyelmedet, hogy kábítószer fogyasztása a hatályos jogszabályok szerint TILOS!

Kérjük, fokozottan vigyázzatok a természeti értékekre, és ne szemeteljetek!

A rendezvényen extrém hang – és fényhatás érheti a látogatókat, így azon fesztiválozók, akik erre különösen érzékenyek, külön figyelemmel tartózkodjanak a színpadok közelében!

A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért.

A Deja Vu Fesztivál munkatársainak, a rendezőknek, a rendőrségnek és tűzoltóknak, katasztrófavédelemnek az utasításait minden látogató köteles végrehajtani.

A Rendezvény területére állatot behozni nem lehet.

A fesztivál területén sátorral, lakókocsival vagy egyéb módon kempingezni nem lehet!

A fesztiválon a biztonságod érdekében tilos a “body surf” (amikor a közönség egy-egy rajongót a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé.)

A Rendezvény területére járművel behajtani tilos (kivéve a külön engedéllyel rendelkezőknek)!

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Tisztelettel,

A Szervezők

2023.06.04. (DJV Projekt Kft.)

Házirend
A programváltozás jogát fenntartjuk.

A rendezvényt mindenki csak saját felelősségére látogathatja.
A belépőn és az eseményben feltüntetett időpontok tájékoztató jellegűek, a koncertek és programok kezdési időpontja és időtartama a meghirdetetthez képest változhat.
Jogunkban áll a különböző programokra egymástól eltérő összegű belépőt értékesíteni. Bizonyos helyszíneket zárva tartani, zártkörű rendezvény esetén korlátozni a belépés lehetőségét.
A belépő, amennyiben a teljes programra szól, nyitástól kapuzárásig biztosítja a bent tartózkodást, azzal a nyitástól zárásig bármikor be lehet lépni, de csak egyszeri belépésre jogosít fel.Amennyiben a belépő nem flexibilis, úgynevezett időkorlátos belépő, azzal csak a jegyen feltüntetett időpontig lehetséges a belépés a rendezvényre!
A belépőjegy megvásárlása kizárólag egyszeri belépésre jogosít fel.
A megvásárolt jegy az adott eseményre belépésre csak abban az esetben jogosít, ha a jegy eredeti, még nem került felhasználásra, és ahhoz annak birtokosa jogszerűen jutott hozzá. Az Üzemeltető kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a jegy nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz (különösen, de nem kizárólagosan bankkártya-csalás gyanúja esetén), úgy a jegybirtokostól a jegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítse és a belépést megtagadja. Ugyanígy jogosult az Üzemeltető a belépést az eseményre megtagadni, ha a jegybirtokos hamis, hamisított vagy korábban már felhasznált jeggyel kíván belépni.
Kizárólag azokért a belépőkért tudunk felelősséget vállalni, amelyek hivatalos jegyértékesítő rendszerünkön, jegyértékesítő partnereinknél, vagy promóter hálózatunkon keresztül lett vásárolva. Harmadik féltől vásárolt belépőért nem áll módunkban garanciát vállalni.
Amennyiben a rendezvény megtartásra kerül vagy rajtunk kívül eső okok miatt – lásd vis major helyzet – elmarad vagy csak részben valósítható meg a program, abban az esetben nem áll módunkban visszatéríteni a belépő árát.
A rendezvény szervezője az arénában tartózkodók biztonsága érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Pick Aréna területére bevihető tárgyakat (pl.: nagy méretű táska, esernyő) eszközöket korlátozza. Így különösen tilos az aréna területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, graffiti készítésére alkalmas eszközöket, festékszóró sprayt és filctollakat, továbbá lőfegyvert, kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat, illetve általában olyan tárgyakat bevinni, amelyek birtoklása jogellenes, vagy amelyek az aréna területén tartózkodó személyek biztonságára nézve egyébként veszélyt jelenthetnek. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató az aréna területére nem léphet be.
A rendezvényre tilos behozni ételt, italt, mások testiépségét veszélyeztető tárgyat, szúró, vágó eszközt!
A rendezvényt 16. életévüket betöltött személyek látogathatják. 16 év alatti kiskorúak a rendezvényt csak 18 év feletti felnőtt kísérő társaságában vehetik igénybe. A 18. évét betöltött nagykorú kísérő mindennemű felelősséget vállal az általa képviselt kiskorú 16. életévét be nem töltött személy iránt!
Az aréna területére ittas, bódult állapotban, illetve nem megfelelő ruházatban belépni nem lehet. A szervező az arénában tartózkodó többi látogató érdekében a beléptetés ellenőrzésének jogát fenntartja.
A szervező a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 26. §-a alapján jogosult az aréna bejáratánál és területén a csomagok átvizsgálására, meghatározott személyek eltávolítására, illetőleg belépésük megakadályozására. A szervező a házirend betartása érdekében a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998. évi IV. törvényben meghatározott személy- és vagyonvédelmi szolgálat közreműködését veszi igénybe. A Látogató a belépéssel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.
Az aréna területére történő belépésben megakadályozható az a személy, aki a szükséges biztonsági átvizsgálásnak nem veti magát alá, személyi igazolványával, útlevelével, jogosítványával, vagy más, személyazonosításra alkalmas okmányával az életkorát igazolni nem képes vagy hajlandó, korábban a Pick Aréna területéről, vagy a szervezők más rendezvényének területéről eltávolításra vagy kitiltásra került, illetve amennyiben a személyzet a bent szórakozókra nézve veszélyesnek ítéli a beléptetésre jelentkező(ke)t, a belépés megtagadható érvényes belépőjegy esetén is. Akitől a fentiek alapján az Akvárium Klub területére való belépést megtagadták az esetlegesen már megfizetett belépési díjat nem igényelheti vissza. Fenti eljárásoktól és intézkedésektől a szervező saját döntése alapján eltérhet.
A Látogató az Aréna területén az általános normákat betartva köteles viselkedni, a vonatkozó jogi előírásoknak és a jelen házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató az aréna területén fokozottan köteles a helyszín és a helyszínt képező tárgyak, installációk, bútorok és berendezések óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. Amennyiben ez mégis megtörténik, azért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A szervező kéri a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.
Az aréna területén a szervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása, ennek megsértése a rendezvényről való azonnali kitiltást von maga után.
Az arénában tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálnak ki. A pultoknál való kiszolgálás során a Látogató az életkorának személyazonosító okmánnyal történő igazolására hívható fel. Amennyiben az életkorát a Látogató nem képes vagy hajlandó az előzőekben írtak szerint igazolni, az Üzemeltető megtagadhatja a szeszesitallal történő kiszolgálást. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása az aréna területén is tilos, azt a törvény bünteti.
Az Aréna területére telepített és ott üzemeltetett berendezéseket, eszközöket, közlekedési utakat rendeltetésszerűen és figyelmesen – a megkülönböztető színeket, világításokat, burkolatváltásokat mindenkor szem előtt tartva – kell használni. Az aréna nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó, vagy alkohol, illetve egyéb károsító szer hatása alatt álló Látogatóval történt balesetekért, sérülésekért.
Tekintettel arra, hogy a DEJA VU ARÉNA célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, az Aréna területén bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos.
Az Aréna zárt terein belül tilos a dohányzás, beleértve az elektromos cigaretta használata is. Dohányozni csak a kijelölt dohányzó helyen lehet.
Az Aréna területéről eltávolítható vagy kitiltható az a személy, aki
(i) más személyek életét, testi épségét veszélyezteti;
(ii) más személyek vagyoni jogait; vagyontárgyaik épségét veszélyezteti;
(iii) a természetes környezetet veszélyeztető, illetve garázda, vagy rendőri intézkedésre egyébként alapul szolgáló magatartást tanúsít;
(iv) más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít, vagy agresszív magatartásával a közönségen belül egyébként békétlenséget szít;
(v) felszólítás ellenére sem távolítja el az Aréna területéről azon tárgyakat, amelyek behozatala a házirend értelmében tilos;
(vi) nem a bejáraton keresztül jutott az Aréna területére, vagy onnan korábban eltávolították vagy kitiltották;
(vii) Aki a vendégekkel, személyzettel szemben agresszívan viselkedik, minden további nélkül eltávolítható a rendezvény területéről.
Akit a fentiek alapján az Aréna területéről eltávolítottak vagy kitiltottak, a belépési díjat nem igényelheti vissza.
A szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.
A Látogató tudomásul veszi, hogy a szervező nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártyája elvesztését a Látogató nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. Az Üzemeltető különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért.
A ruhatár használatát és működését érintő szabályok a ruhatári szabályzatban találhatóak meg.
A rendezvény területén repohár rendszer működik, a repohár díja: 699 Ft/ db, amelyett minden vásárlásnál tisztára cserélünk, azonban pénzre való visszaváltásra nincsen lehetőség.
A területre való belépéssel a Vendég elfogadja, hogy a rendezvényen készülhet róla hang-, és/vagy képfelvétel, melyet később teljes jogkörrel felhasználhatunk, publikálhatunk, de nem nevesíthetünk. A vendég részére ezért semmilyen ellenszolgáltatást nem kell biztosítanunk, az anyag felhasználása nem engedélyköteles számunkra. Korlátlanul megjeleníthetjük és átruházhatjuk promóciók kapcsán. Amennyiben a vendég közszereplőnek minősül, abban az esetben is beleegyezése nélkül jeleníthetjük meg és használhatjuk fel a rendezvényen készült hang-, és képanyagokat.

A belépő megvásárlásával a házirend automatikusan elfogadásra kerül.

A RUHATÁRI JEGY CSAK EGYSZERI BEADÁSRA JOGOSÍT! A ruhatár használati díja 500,- Ft/ darab.

A ruhatárba leadott TÁRGYAKÉRT, és a benne hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk.
A Látogató részére a ruhatárban elhelyezett ingóságai kizárólag a ruhatári jegy ellenében kerülnek kiszolgáltatásra.
A ruhatári jegy elvesztése esetén a ruha kiadása kizárólag az utolsó vendég távozása után lehetséges.A RENDEZVÉNY zárása után ott felejtett ruhadarabokat, értékeket nem áll módunkban tovább tárolni, és őrizni, azokért a rendezvény végeztével felelősséget nem tudunk vállalni!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a DJV Projekt Kft. által szervezésre és megrendezésre kerülő Deja Vu Fesztivál (a továbbiakban Deja Vu) tekintetében a jegyvásárlásra és egyéb szolgáltatások vásárlására, valamint a DJV Projekt Kft. és a jegyvásárlók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, a rendezvényen való részvétel általános feltételeit, illetőleg a DJV Projekt Kft. és a látogatók közötti jogviszonyra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

I. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó rendezvény szervezőjének adatai:

DJV Projekt Kft. (továbbiakban DJV Projekt Kft.)

Székhely: 6720 Szeged, Jókai utca 1.

Cégjegyzékszám: 06 09 025793

Adószám: 27301342-2-06

II. Értelmező rendelkezések:

• Rendezvény: az I. pontban meghatározott gazdasági társaság által szervezésre és megrendezésre kerülő fesztiválon biztosított programok, és szolgáltatások összessége.
• Rendezvény időtartama: adott Rendezvény időtartama megegyezik a Rendezvény kezdő és záró időpontja közötti időtartammal, ahol kezdő időpontnak az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre vonatkozólag a megvásárolható Jegyek közül időben a legkorábbi belépésre jogosító Jegy érvényességének kezdete, záró időpontnak pedig az értékesítés megkezdésekor az adott Rendezvényre megvásárolható Jegyek közül időben a legtovább érvényes Jegy érvényességének vége tekintendő. A DJV Projekt Kft. fenntartja a jogot, hogy a Rendezvény előzőekben meghatározott időtartamán kívül eső pótnapokon is szervezzen programot, illetve nyújtson Szolgáltatásokat. Az ilyen pótnapok nem minősülnek a Rendezvény szerves részének, és azok csak a pótnapi belépésre jogosító, megfelelő pótjegy megváltása ellenében látogathatók.
• Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a DJV Projekt Kft. vagy Szerződéses partnerei a Rendezvényhez kapcsolódóan – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.
• Jegy: a DJV Projekt Kft. által szervezett Rendezvényen a belépésre jogosító karszalagra vonatkozó igényt megtestesítő, bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, részvételi jogosultságot biztosító igazolás (voucher, e-ticket, jegy, napijegy, bérlet).
• Flexibilis jegy: a DJV Projekt Kft. által szervezésre és megrendezésre kerülő „Deja Vu Fesztivál”, vagy „Deja Vu in the Club” Rendezvényre, vagy „Deja Vu Aréna” rendezvényre felhasználható jegy, amely a jegyvásárlót a jegyvásárlástól számított két (2) éven belül egy Rendezvényen való részvételre jogosítja fel.
• Karszalag: adott Jegy érvényesítésekor a DJV Projekt Kft. által alkalmazott, a Rendezvényen a Jegyben foglaltak szerinti (napijegy, bérlet vagy jogosultságokat biztosító, az adott Rendezvény zárását követő huszonnégy óra elteltéig a DJV Projekt Kft. tulajdonában álló igazolás, amely kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult az adott Rendezvény látogatására, azzal, hogy egyes Jegyekben foglalt jogosultságokat több karszalag együttesen testesíthet meg.
• Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti Jegyvásárló és a Látogató. Nem minősül Fogyasztónak a Jogosulatlan résztvevő.
• Jegyvásárló: a Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást – a jelen ÁSZF VI.2. pontjában meghatározott valamely módon – a DJV Projekt Kft.-től megvásárló személy.
• Látogató: az a természetes személy, aki a Rendezvényen arra jogosultként részt vesz.
• Nem látogatói Jeggyel belépő Látogató: az a személy, aki munkavégzési céllal van jelen a fesztiválon.
• Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen anélkül vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne, ideértve az is, aki jogszerűtlenül birtokába került Jegyet érvényes karszalagra vált be, vagy az a harmadik személy, aki ilyen karszalaggal vesz részt az adott Rendezvényen.
• Közreműködő: a DJV Projekt Kft. – Rendezvény létrejöttét elősegítő – alvállalkozója vagy megbízottja.
• Szerződéses partner: a Rendezvényen a DJV Projekt Kft-vel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önállóan gazdasági-, vállalkozási-, társadalmi- vagy egyéb tevékenységet végző gazdasági társaság, magánszemély, vagy szervezet.
• Harmadik személyek: a DJV Projekt Kft.–én, a Közreműködőn, a Szerződéses partneren és a Látogatón kívüli természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.
• Házirend: az egyes Rendezvényre vonatkozó – részben a jelen ÁSZF-ben található előírások rövid összefoglalóját, részben a Rendezvény tekintetében speciális, az adott Rendezvény körülményeire tekintettel megállapított kötelező rendelkezéseket tartalmazó, belépési és magatartási szabályokat magában foglaló, az ÁSZF mellékletét nem képező dokumentum, amelyek elérhetőek a Deja Vu Fesztivál honlapján és a rendezvény helyszínén.
• Fizetési szabályzat: a DJV Projekt Kft. eseti döntése alapján a Rendezvény vonatkozásában esetlegesen kibocsátott, készpénzmentes fizetést lehetővé tévő megoldások használatával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket szabályozó, az ÁSZF részét nem képező dokumentum.

III. Hatály:

1. 1. Területi hatály: A jelen ÁSZF a Deja Vu Fesztivál egész területén kiterjed a Deja Vu szervezőjére, valamint a Fogyasztókra, illetőleg a Jogosulatlan résztevőkre. A DJV Projekt Kft. és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák. A Nem látogatói Jeggyel belépő Látogatóra a jelen ÁSZF-ben írtakon túl egyéb – esetlegesen a jelen ÁSZF-ben írtaktól eltérő – előírások is vonatkozhatnak, amelyeket a DJV Projekt Kft. által kibocsátott külön dokumentum (pl. a Házirend) tartalmaz.
2. 2. Időbeli hatály: A jelen ÁSZF határozatlan időre szól. Kezdete: 2023. június 4. napja.
3. 3. Személyi hatály: A Jegyvásárló a Jegy, Termék vagy Szolgáltatás megvásárlásával, a Jegyvásárlótól különböző jegybirtokos személy a Jegy jogszerű megszerzésével, a Látogató – ha korábban nem volt jegybirtokos – a karszalag átvételével a jelen ÁSZF-etmagára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Jegyvásárló – illetve további átruházásokkor a további átruházó – köteles a Jegy átruházásakor a Látogatót tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.
4. 4. Az a jegybirtokos, aki a birtokában lévő Jegyhez nem jogszerűen jutott hozzá – ideértve azt is, ha a Jegyhez valamely korábbi jegybirtokos jutott hozzá jogszerűtlenül – a Jegy karszalagra történő cseréjének megkísérlésével, a karszalaggal rendelkező Jogosulatlan résztvevő a karszalag átvételével, a karszalaggal nem rendelkező Jogosulatlan résztvevő pedig a Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen ÁSZF-ben szereplő előírásokat és kötelezettségeket. Ezen személyek tudomásul veszik, hogy a DJV Projekt Kft. -vel szemben a jelen ÁSZF alapján jogosultságok őket nem illetik meg, figyelemmel arra, hogy a DJV Projekt Kft. velük nem létesít kötelmet és nem tesz feléjük semmilyen kötelezettségvállalást.

IV. Egyoldalú szerződésmódosítás lehetősége:

1. 1. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a DJV Projekt Kft. az ÁSZF-et évente jogosult egyoldalúan módosítani, a tárgyévben pedig ugyancsak egyoldalúan, alapos okkal kerülhet sor az ÁSZF módosítására. Alapos oknak tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó jogszabály kötelező rendelkezésének változása, illetőleg, ha a módosítást a Rendezvény mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok, a DJV Projekt Kft. által alkalmazott jegyértékesítési folyamatok fejlesztése vagy változása, vagy hazai vagy nemzetközi gazdasági körülmények, piaci folyamatok, illetőleg fesztivállátogatási szokások változása indokolja.
2. 2. Az ÁSZF tárgyévben történő módosítása esetén a módosítások dőlt és aláhúzott betűvel, törlések áthúzott betűvel kerülnek megjelölésre az időben utolsó, módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF tartalmához viszonyítva. Az új évre vonatkozó ÁSZF egységes szerkezetben kerül közzétételre. A módosítások a DJV Projekt Kft. által üzemeltetett honlapon történő közzététellel, azonnali hatállyal hatályba lépnek, és amennyiben a módosítás a „Részvétel a rendezvényen” rész szerinti jogviszonyt (azaz nem kizárólag a „Jegyvásárlás” rész szerinti vásárlási folyamatot) érinti, úgy a közzététel időpontjától kezdődő tizennégy napig a Jegyvásárló jogosult a jelen jogviszonytól indokolás nélkül, írásban elállni, feltéve, hogy a Rendezvényen való látogatást még nem kezdte meg. Az elállás joga nem illeti meg a Jegyvásárlót, ha a módosítás kizárólag a Látogatókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz, vagy ha a Jegyet a módosítás közzétételekor már átruházta harmadik személy részére vagy az jogszabályi rendelkezésen alapul. Ez utóbbi esetben az elállás joga a mindenkori jegybirtokost illeti meg, kivéve, ha a módosítás kizárólag a Látogatókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz. Erre is figyelemmel a DJV Projekt Kft. felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy az ÁSZF – továbbá a Rendezvény Házirendje, valamint a Fizetési szabályzatok és az Adatvédelmi Szabályok, amelyek nem képezik a jelen ÁSZF részét – a jegyvásárlást követően, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhatnak. A DJV Projekt Kft. javasolja a Fogyasztónak a jelen ÁSZF változásainak figyelemmel követését.

V. Jogviszony jellege:

1. 1. Az DJV Projekt Kft. a Látogató részére Jegy vásárlása ellenében lehetőséget biztosít adott Rendezvényen való részvételre, illetve a Rendezvényen nyújtott Szolgáltatások (programok, vendéglátás, kemping, stb.) igénybe vételére.
2. 2. Adott Rendezvény – összhangban a II. pontban írtakkal – programok és Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényen ténylegesen nyújtott konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét az DJV Projekt Kft. mint szervező és rendező alakítja ki. Tekintettel arra, hogy a programokat és Szolgáltatásokat nagyszámú Közreműködők és Szerződéses partnerek együttműködésében, ezen Közreműködők és Szerződéses partnerek teljesítésének függvényében nyújtja a DJV Projekt Kft., a programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét (így például adott előadó fellépését) nem garantálja a DJV Projekt Kft. a Látogatók számára, hanem az a Közreműködők és Szerződéses partnerek teljesítésének függvényében alakul. Mindazonáltal a DJV Projekt Kft. mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a kieső programhoz vagy Szolgáltatáshoz hasonló tartalmú és színvonalú program, vagy Szolgáltatás biztosítására. Tekintettel továbbá arra, hogy adott Rendezvény megtartásának olyan objektív akadálya is lehet (pl. vis major helyzetek, jogszabályon alapuló tilalom), ami a szervezés során előre meghirdetett időpontban és helyszínen utóbb nem teszi lehetővé a Rendezvény megtartását, a DJV Projekt Kft. a Rendezvény időpontját és helyszínét ugyancsak nem garantálja, az időpont a DJV Projekt Kft.-n kívülálló akadályozó tényezők függvényében változhat. Mindazonáltal a DJV Projekt Kft. mindenkor törekszik a Rendezvénynek az előzetesen kommunikált időpontban és helyszínen történő megtartására, illetve ellehetetlenülés esetén mielőbb igyekszik az új időpont és helyszín meghatározására.

VI. Jegytípusok, jegyvásárlás

1.Jegy: 
A Jegy karszalagra váltását követően a karszalag testesíti meg a Jegy nyújtotta jogokat és kötelezettségeket. A DJV Projekt Kft. a Jegyvásárló részére értékesíti a Rendezvényen való részvételre jogosító Jegyet, amely jogviszony a Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy DJV Projekt Kft. általi átadásával teljesedésbe megy. Ezt követően a Jegyvásárló – amennyiben a Jegy az ő birtokában marad –, illetőleg a mindenkori, a Jegyet jogszerű szerződések láncolatán keresztül megszerző jegybirtokos arra válik jogosulttá, hogy a DejaVU a Jegyét a VII. rész 1. pontja szerint a megfelelő karszalag(ok)ra cserélje.

2. Jegyvásárlás

2.1. Vásárlás elektronikus úton

Az online vásárlási módokat a DJV Projekt Kft. saját online értékesítési felületén keresztül, vagy külön szakosodott Szerződéses partner bevonásával végzi, pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül. Ezen rendszerekben foglalásra nincsen lehetőség, azonban a DJV Projekt Kft. meghatározott körben ez alól kivételt tehet. A szükséges adatok megadását, jelen ÁSZF, illetőleg az esetleges további Termékekre vagy Szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses feltételek elfogadását és a sikeres banki tranzakciót követően a DJV Projekt Kft. vagy Szerződéses partnere email-ben küld egy linket, vagy mellékletként a jegyvásárlást igazoló vouchert a Jegyvásárló által megadott email-címre, amelyre kattintva a Jegyvásárló letöltheti az őt megillető Jegye(ke)t és/vagy egyéb Termékre vagy Szolgáltatásra vonatkozó igazolásokat. Amennyiben a Jegye(ke)t vagy igazolásokat a Jegyvásárló technikai okokból kifolyólag nem kapta meg, úgy a DJV Projekt Kft. azokat a megadott email-címre a Jegyvásárló erre irányuló jelzése esetén ismételten és díjmentesen megküldi. Tekintettel arra, hogy a vásárlást követően az email DJV Projekt Kft. általi kiküldésével a vásárlás lezártnak, a Jegy, illetve az egyéb Termékekre, Szolgáltatásokra vonatkozó igazolások pedig átvettnek tekintendők, a Jegyvásárló kizárólagos felelőssége, hogy a Deja Vu felé késedelem nélkül jelezze, ha a Jegyet vagy igazolást mégsem kapta meg.

Minden egyes megvásárolt Jegyhez, Termékhez és Szolgáltatáshoz külön igazolás (voucherés/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás [például QR-kód]) tartozik, ezért a Jegyvásárló a letöltési felületen vásárlásonként a vásárolt Jegyek, Termékek és Szolgáltatások számától függően egy vagy több linket vagy vouchert talál. Mindegyik link vagy voucher különböző igazoláshoz (voucherhez és/vagy egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldáshoz) vezet, több Jegy, Termék vagy Szolgáltatás vásárlása esetén ezért valamennyi igazolás bemutatása szükséges. A Deja Vu a Rendezvény helyszínén egy darab igazolás (voucher, illetve egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) ellenében egy darab karszalagot, illetve a Jegy, Termék vagy Szolgáltatás jellegétől függően kapcsolódó (például VIP-) karszalagot vagy Jegyet ad ki, kivéve amennyiben adott Termék vagy Szolgáltatás igénybevételéhez karszalag nem szükséges.

A Jegyvásárló felelőssége az igazolás (voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) megőrzése, és a Rendezvényre való belépéskor a vásárláskor kapott tájékoztatás szerinti megfelelő formában történő bemutatása.

A DJV Projekt Kft. kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Jegyek (voucherek, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldások) névre szólhatnakazaz a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások regisztrációja, illetőleg adott Jegyhez, Termékhez vagy Szolgáltatáshoz meghatározott személy rendelése lehetséges, erre vásárláskor, vagy a Rendezvényre történő belépéskor kerülhet sor a III. rész 2. pontja rendelkezéseinek megfelelően.

A számviteli jogszabályoknak történő megfelelés és a tranzakciók biztonsága érdekében, az adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint a DJV Projekt Kft. a Jegyvásárló adatait megőrzi, és ezen adatok a Deja Vu adatbázisában összekapcsolásra kerülnek a megvásárolt Jegyekkel, Termékekkel és Szolgáltatásokkal, továbbá az Adatvédelmi Szabályokban és annak mellékletében foglaltak szerint továbbításra kerülhetnek az adott Terméket, Szolgáltatást nyújtó Közreműködőnek vagy Szerződéses partnernek.

Az előzőekben írtakkal ellentétben, amennyiben valamely Jegyre, Termékre vagy Szolgáltatásra való jogosultság fennállásának megállapításához ez szükséges, úgy az adott Jegyhez, Termékhez vagy Szolgáltatáshoz meghatározott személy kerülhet rendelésre. A Nem látogatói Jegyek – az azok kiadásának alapjául szolgáló szerződések szerint – meghatározott Látogatóhoz kötöttek.

A karszalagot a DJV Projekt Kft. azon személy részére adja ki az adott Rendezvény helyszínén, aki az igazolásban (a voucheren vagy az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldásban) szereplő kódot először bemutatja. Az igazolással való esetleges visszaélés (például a kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépés) esetén karszalagot vagy új Jegyet a DJV Projekt Kft. nem ad ki. Erre tekintettel az igazolás (a voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a Jegyvásárló, illetve a jegybirtokos kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A DJV Projekt Kft. az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.

Az online vásárlásra vonatkozó részletes feltételek kapcsán az online vásárlási felületeken és elérhetőségeken nyújt a DJV Projekt Kft. vagy Közreműködője részletes tájékoztatást, különösen a következő témakörök tekintetében: online szerződéskötés, fizetési és teljesítési módok, számlázás, adatkezelés, adminisztrációs és/vagy kényelmi díj összege.

A DJV Projekt Kft. fenntartja a jogot, hogy az online szolgáltatásért tételenként adminisztrációs díjat számoljon fel.

2.2. Vásárlás személyesen

A Jegyvásárló a DJV Projekt Kft. vagy Szerződéses partnere által üzemeltetett értékesítési pontokon (a rendezvény weboldalán előre meghirdetett üzletek) nyitvatartási időben készpénz, a DJV Projekt Kft. által meghatározott típusú kedvezménykártya vagy kedvezményutalvány, illetve banki átutalás ellenében, egyidejű teljesítés mellett tudja átvenni a Jegye(ke)t, illetve Termékekre és Szolgáltatásokra vonatkozó igazolásokat.

2.3. A Jegy, Termékek és Szolgáltatások átruházása

A jegyvásárló nem jogosult arra, hogy a jegyét, vagy jegyeket tovább értékesítse. A továbbértékesítésért minden esetben a tovább értékesítő felel, a továbbértékesítésbőlharmadik személynek okozott károkért a DJV Projekt Kft. semmilyen esetben sem vonható felelősségre. Amennyiben a Jegyvásárló mégis továbbértékesíti jegyét, úgy a DJV Projekt Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a továbbértékesített jegyet érvénytelenítse. Az érvénytelenítésből eredő károkért a továbbértékesítő teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A DJV Projekt Kft. kifejezetten felhívja vásárlói figyelmét, hogy tiltja a továbbértékesítést, ennek bármilyen formája a rendezvényről való kizárást vonhatja maga után, kivételt képezve ez alól, ha a jegyvásárló jegyét a DJV Projekt Kft. hivatalos másodlagos piacon értékesítő partnerének (www.ticketswap.hu) felületén keresztül adja el.

Mivel ezen jogviszonynak nem részese, a DJV Projekt Kft. kifejezetten kizár a Jegyek, Termékek és Szolgáltatások átruházásával kapcsolatos mindennemű felelősséget, az esetleges visszaélésekért (például a Jegyen, igazoláson szereplő kóddal történt korábbi, jogosulatlan belépésért) való felelősséget is ideértve, és felhívja a figyelmet arra, hogy visszaélés esetén sem ad ki Jegyet, Terméket vagy Szolgáltatást megszerző személy részére karszalagot vagy új Jegyet, igazolást.

3. Jegyek, igazolások pótlása, cseréje és visszaváltása:

A vásárlási folyamat a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. Ezt követően a DJV Projekt Kft. a fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l.) pontja alapján kizárja a Jegyek és egyéb Termékek, Szolgáltatások cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését, ide nem értve a Rendezvény esetében a DJV Projekt Kft. által egyedileg meghatározható speciális eseteket, valamint a Jegyek VIP Jegyre cserélését megfelelő egyidejű ráfizetés mellett.

Ha a Rendezvényt a meghirdetett időpontban és helyszínen a DJV Projekt Kft.-nek fel nem róható okból (vis maior, különösen: a pandémia és egyéb országosan érezhető járvány ) megtartani nem lehet, de a DJV Projekt Kft. a meghirdetett időpont tárgyévét követő esztendő december 31. napjáig terjedő időszakra a Rendezvényre új időpontot és helyszínt hirdet, úgy a Rendezvény elmaradására irányadó szabályokat alkalmazni nem lehet, a jegyek visszaváltására nem kerül sor, hanem a jegyek az új időpontban és helyszínenmegtartott rendezvényre változatlanul érvényesek.

A DJV Projekt Kft. a Jegyvásárló által megvásárolt jegy árának visszatérítésére kizárólag akkor köteles, ha a Rendezvény elmaradása kizárólag a DJV Projekt Kft.-nek felróható. A jegyek ilyen esetben a vásárlás helyén válthatók vissza legkésőbb a Rendezvény elmaradásának a honlapon történő közzétételétől számított 90 napos jogvesztő határidőn belül 1.000.- Ft összegű visszaváltási díj levonása mellett az eredeti belépő bemutatásával és leadásával. Ilyen esetben kérjük, figyelje a DJV Projekt Kft. közleményeit, illetve tájékozódjon a www.dejavufesztival.hu oldalon. Amennyiben a DJV Projekt Kft. maga dönt úgy, hogy elhalaszt egy eseményt, vagy megváltoztatja annak helyszínét, a jegyek, a halasztás vagy a helyszínváltoztatás tényétől függetlenül, az új dátumra vagy helyszínre érvényesek azzal, hogy ugyanezen szabály érvényes arra az esetre is, ha a kijelölt új időpontban sem lehet a Rendezvényt megtartani ugyanezen okból.

Amennyiben a www.dejavufesztival.hu weboldalon keresztül vásárolta meg belépőjegyeit, úgy visszaváltási igényét el kell küldeni az info@dejavufesztival.hu email címre megadva a nevét, vásárlási ID számát, a számlaszámot és a bank kódját, mely adatok szükségesek a visszatérítéshez, illetve eredeti belépőjegyeit ajánlott küldeményként kell elküldeni az alábbi címre: DJV Projekt Kft. 6720 Szeged, Jókai utca 1. Ezzel az eljárással a jegy érvényét veszti.

A jegyvásárló a jegy árán kívül nem léphet fel semmilyen egyéb követeléssel, vagy kártérítési igénnyel sem a rendezőkkel, sem a jegyterjesztővel szemben. Online vásárláskor, bármilyen okból történő visszautalás esetén a törlést követő 90 napon belül kerül visszautalásra.

Lemondás, vagy halasztás esetén, a változtatással kapcsolatosan keletkezett költségek (pld. utazás, szálloda, kezelési-, vagy szállítási költségek) megtérítésére a Jegyvásárló nem tarthat igényt.

4. Eltérés a személyekben:

Amennyiben a vásárlást végző személy nem azonos a Látogatóval, vagy a vásárló más Látogatók nevében is vásárol, a DJV Projekt Kft. vélelmezi, hogy a vásárlás során a vásárló nyilatkozatait, hozzájárulásait a vásárlás által jogosulttá váló Látogató(k) nevében és felhatalmazásával teszi, adja meg, továbbá a vállalt jogokról és kötelezettségekről teljes körű tájékoztatást ad a jogosulttá váló Látogató(k) részére aszerint, ahogyan számára az rendelkezésre állt. A jelen pont szerinti felhatalmazás hiányából, hiányosságaiból, valamint a tájékoztatás elmaradásából eredő esetleges károkért a felelősség a vásárlót terheli.

VII. Részvétel a Deja Vu fesztiválon:

1. Karszalag: A Jegy karszalagra csak abban az esetben jogosít, ha a Jegyhez annak birtokosa – illetőleg egynél többszöri átruházás esetén valamennyi korábbi birtokos is – jogszerűen jutott hozzá. A DJV Projekt Kft. kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a beléptetés során annak a gyanúja merül fel, hogy a Jegy nem jogszerű úton került a jegybirtokoshoz – vagy egynél többszöri átruházás esetén valamely korábbi jegybirtokoshoz – (különösen, de nem kizárólagosan bankkártya-csalás gyanúja esetén, sérült szalag esetén, mely arra enged következtetni, hogy azt a felhelyezést követően eltávolították, majd más személyre helyezték vissza, úgy a jegybirtokostól a Jegy megszerzésének, illetve megvásárlásának jogszerűségét alátámasztó okiratokat és/vagy igazolást kérjen, ezek megfelelőségét saját mérlegelése szerint megítélje, és megfelelő okirat vagy igazolás hiányában a Jegyet vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvénytelenítse és a belépést a Rendezvényre megtagadja. Elsősorban a kézen hordott karszalag jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra, de indokolt, a DJV Projekt Kft. által jóváhagyott esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. Az előzőekben írtak betartását a DJV Projekt Kft. és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvények területén folyamatosan ellenőrzik. A karszalag sérülése vagy elvesztése a Látogató kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a Rendezvény helyszínét. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, sérült stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a DJV Projekt Kft. nem pótolja vagy cseréli. A DJV Projekt Kft. fenntartja a jogot továbbá arra is, hogy a Rendezvény területén tartózkodó személyek karszalagra való jogosultságát a helyszínen folyamatosan ellenőrizze. Az ellenőrzött személyek kötelesek a DJV Projekt Kft.-vel ebben a körben együttműködni, és a megfelelő tájékoztatást megadni.

2. Belépés: 

A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni. Belépéskor a Látogató és a Jogosulatlan résztvevő aláveti magát a Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak. Ennek keretében a DJV Projekt Kft. jogosult a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerint a Rendezvényre érvényes jegy birtokában belépni szándékozó személyt a jogosultságának igazolása érdekében felhívni valamely igazolás, igazolvány (pl. védettségi igazolvány) és ehhez kapcsolódóan a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására. A bemutatás megtagadása, vagy az előírt iratok hiányában a DJV Projekt Kft. érvényes jegy megléte esetén is jogosult, illetve köteles a belépést megtagadni.

A DJV Projekt Kft. a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket az adott Rendezvény Házirendjében vagy a beléptetési folyamat során a helyszínen korlátozza. A Rendezvény területére étel, ital és dohánytermék csak annyiban vihető be, amennyiben azt jogszabály, vagy a Rendezvény Házirendje lehetővé teszi. A DJV Projekt Kft. felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére. A Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt, esernyőt, robbanékony-, mérgező-, gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, illetve bármely egyéb, mások testi épségét veszélyeztető vagy arra alkalmas tárgyat vagy eszközt bevinni tilos. A Látogató nem vihet be a Rendezvény területére kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50cm-nél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X.28.) Korm. rendeletben meghatározott közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat, mely szabály figyelmen kívül hagyása szabálysértésnek minősül. A Rendezvény területére a DJV Projekt Kft. által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen betartani a Rendezvényen. A 11(tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be, és csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak a fesztivál területén. A DJV Projekt Kft. jogosult a 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek számára gyermekkarszalag viselését kötelezővé tenni. A kísérő felelős az általa kísért gyermekekért és azért, hogy mindvégig olyan állapotban legyenek, amely lehetővé teszi az ebből eredő feladatai felelős ellátását. Egy kísérővel legfeljebb három 14. életévet be nem töltött személy belépése engedélyezett. A DJV Projekt Kft. a beléptetés során jogosult a gyermekkarszalagok vagy a 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermek(ek) karszalag-adatait kölcsönösen az adott gyermeke(ke)t kísérő nagykorú személy Karszalagjához rendelni. A Rendezvények területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni, azzal, hogy az egyéb háziállatok beléptetésére a Rendezvény Házirendje írhatnak elő szabályokat. A DJV Projekt Kft. felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

3. Magatartási szabályok a Rendezvény területén: A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat, továbbá a jogszabályok alapján érvényben lévő védelmi intézkedéseket betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a Házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Látogató a Rendezvény területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a DJV Projekt Kft., valamint a DJV Projekt Kft.-től engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb Harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A DJV Projekt Kft., valamint a DJV Projekt Kft.-től engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a DJV Projekt Kft. a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a DJV Projekt Kft. -vel szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényen hang-és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A DJV Projekt Kft. kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik. A Rendezvény egész területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve (a beléptető ponttól számított 100 m-en belül) – a DJV Projekt Kft. előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, politikai, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti. A DJV Projekt Kft. fenntartja a jogot, hogy a Rendezvényen olyan rendszert vezessen be, amelyben alkohol a Látogató részére csak azt követően értékesíthető, hogy a Látogató az erre jogosító – előzetes vagy első azonosítást követően átadott – igazolást (például karszalag) bemutatja. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a DJV Projekt Kft. által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Mindazonáltal a DJV Projekt Kft. fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat a szervező előzetes kérése alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen, azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen ÁSZF-et betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a Rendezvény területén való közlekedését, a Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a Szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el. A DJV Projekt Kft. jogosult a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, továbbá a DJV Projekt Kft. fenntartja magának azt a jogot is, hogy az általa az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztesse. A DJV Projekt Kft. kizárólagos megítélése szerint jogosult a demonstráció egyes feltételeit – így különösen a következőket: létszám, helyszín és időtartam – megállapítani. Abban az esetben, ha a DJV Projekt Kft. egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánít, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni. Abban az esetben, ha a DJV Projekt Kft. egy általa az előzőek szerint engedélyezett vagy tudomásul vett demonstráció tekintetében feltételeket állapít meg, a résztvevők kötelesek azokat maradéktalanul betartani.

4. Magatartási szabályok a Rendezvény területén kívül:A Látogató a Rendezvény helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, különös tekintettel a további Látogatókra, és a helyi lakos Harmadik személyekre.

5. Elveszett tárgyak: Az elveszett tárgyakra vonatkozó szabályokat a Rendezvény Házirendje tartalmazza. A DJV Projekt Kft. felhívja a Látogató figyelmét a Házirend ellenőrzésére.

6. Biztonság:A Rendezvények területén a DJV Projekt Kft. megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró alkalmazottjai vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi.

7. Elsősegély és orvosi ügyelet: A Rendezvény területén folyamatos elsősegélynyújtás és orvosi ügyelet biztosított azzal, hogy az azonnali helyszíni ellátás, valamint az esetlegesen ezt követő ambuláns/kórházi ellátás térítésmentes igénybevételére a Jegy nem jogosítja fel a Látogatót, ezek igénybevételére a Látogató társadalombiztosítás, egészség- vagy utazásbiztosítás, illetve pénzügyi térítés ellenében jogosult.

8. Házirend: A Rendezvény házirendje nem képezi a jelen ÁSZF mellékletét. A Házirend összefoglalja a Rendezvénnyel kapcsolatos főbb tudnivalókat (elnevezése, helyszíne, időtartama, megközelítése stb.), valamint a Rendezvényen követendő – részben az ÁSZF-ben is meghatározott – főbb magatartási szabályokat. A DJV Projekt Kft. felhívja a figyelmet, hogy a Házirend előzetes értesítés nélkül, akár a Rendezvényt közvetlenül megelőzően is módosulhat, ezért javasolja ennek figyelemmel követését. Az aktuális Házirend megtekinthető a Deja Vu Fesztivál honlapján és annak aloldalain, valamint a Rendezvény helyszínén.

9. DEJAVU-kártya – és rendezvénykártya

Deja Vu fesztiválon a kiskereskedelmi forgalom készpénz kímélő fizetési megoldására elektronikus Festipay Fesztivál- és rendezvénykártya (továbbiakban: Deja Vu-kártya) fizetési szolgáltatás működik. A Deja Vu – kártya készpénz helyettesítő eszközként funkcionál. A Deja Vu – kártyára a fesztivállátogatók a területen kihelyezett feltöltő pontokon helyezhetnek el készpénzt. A fizetés ezen felül esetlegesen MasterCard, Maestro PayPass, VISA Paywavekártyával a POS terminálon keresztül valósítható meg.

Minden Deja Vu fesztivál területén kiskereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozónál kártyaelfogadó terminálok (továbbiakban POS terminálok) kerülnek kitelepítésre, amely lehetővé teszi az érintésmentes fizetést. A Szervező a Festipay kártya könnyű és érthető használata érdekében a használati feltételekről tájékoztatást tesz közzé és gondoskodik azok jól látható kihelyezésről. A Festipay kártya visszaváltása legkésőbb a 2024-as Deja Vu Fesztivál záróidőpontjáig lehetséges (2023.06.09. 05:00 óráig) a helyszínen kihelyezett feltöltőponton, ezt követően a kártyán lévő egyenleg lefogyasztható, de nem visszaváltható az alábbi vendéglátóhelyeken, nyitvatartási időben: Sing-Sing Music Hall (6724 Szeged, Mars tér) Retro Club (6720 Szeged, Széchenyi tér 3.) SPIRIT Bár (6720 Szeged, Híd utca 1.) TISZA DOKK (6720 Szeged, Huszár Mátyás rakpart) vagy a DJV Projekt Kft. egyéb rendezvényein.

10. RePohár

Deja Vu fesztiválon a Repohár rendszer működik. Célja a környezet megóvása, a Deja Vu Fesztiválon az eldobható, egyszer használatos műanyag poharak kiváltásával a hulladék mennyiségének csökkentése, valamint a repoharak speciális megjelenésének köszönhetően hatékony kommunikációs eszközként történő használata, egyedi fogyasztói élmény biztosítása. A fogyasztó pohárdíjért repoharat vásárol. A fogyasztó bármely repoharat újabb ital vásárlása esetén tisza repohárra cserélheti. Fogyasztók által a használt repoharakcseréjének feltételei: – sérült, további felhasználásra alkalmatlan (deformált, repedt, lyukas, égett, karcolt, összefirkált ) , stb. repohár nem becserélhető. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a repohár visszaváltására nincs lehetőség.

VIII. Szavatosság és felelősségi kérdések

A DJV Projekt Kft. szavatolja, hogy a Látogató a jogszerűen birtokolt, megfelelő Jegyért kapott karszalaggal be tud lépni a Rendezvényre, azzal, hogy a nagy látogatottságra, valamint a mindenkor érvényben lévő jogszabályok által a Szervezőre kötelezően előírt ellenőrzési kötelezettség(ek)re is tekintettel a DJV Projekt Kft. nem vállal szavatosságot arra, hogy maga a beléptetési folyamat (azaz a Jegy karszalagra váltása és a karszalaggal a Rendezvényre való belépés) mennyi ideig tart. Mivel a Rendezvény köztudottan események összességéből áll, ezért az előbbi szavatosság értelemszerűen nem terjed ki az egyes eseményekre, azaz például arra, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az egyes eseményekre be lehet-e, illetve mennyi idő alatt lehet bejutni, azt milyen minőségben lehet élvezni, és a DJV Projekt Kft. kifejezetten kizárja, hogy ezen okok miatt a Látogató részére a Jegy árát visszatérítse, arra utólagos kedvezményt adjon, kártérítést, kártalanítást vagy bármilyen kompenzációt fizessen. A Rendezvényen belül az egyes események időpontját a DJV Projekt Kft. jogosult egyoldalúan módosítani (így a DJV Projekt Kft. kifejezetten fenntartja magának a műsorváltoztatás jogát), azzal, hogy az esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a rendezés időpontja. Tekintettel arra, hogy a DJV Projekt Kft. és a Jogosulatlan résztvevő között szerződéses jogviszony nem jön létre, a DJV Projekt Kft. a Jogosulatlan résztvevő felé kifejezetten kizárja a szerződésszegésért és minden olyan igényért való felelősséget, amelyet vele szemben egy Fogyasztó egyébként támaszthatna. A DJV Projekt Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényt, az azon nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség és belátása szerint módosítsa, átalakítsa, tovább fejlessze. A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a DJV Projekt Kft. -vel szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán. A Látogató a Rendezvényt csak saját felelősségére látogathatja. A DJV Projekt Kft. kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Fogyasztót jogszabályok alapján kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is ideértve. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra. Amennyiben a Rendezvényen a DJV Projekt Kft. üzemeltet csomagmegőrzőt vagy értékmegőrzőt, úgy az itt elhelyezett tárgyakért a Házirendben kizárt dolgok kivételével – felelősséget vállal, a Házirendben meghatározott szabályok szerint és összeghatárig. A kijelölt parkolókban elhelyezett tárgyak, így különösen az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a DJV Projekt Kft. felelőssége kizárt. Azt követően, hogy a Jegyvásárló átvette a Jegyet, illetve a Látogató a karszalagot, a DJV Projekt Kft. nem vonható felelősségre a Jegy vagy karszalag károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. A sérült vagy elveszett karszalag kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Látogató igényt vagy követelést támasztani a DJV Projekt Kft. -vel szemben. A Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa, a gyermekkarszalaggal hozzá rendelt kiskorú személy által vagy házi kedvence által a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a DJV Projekt Kft., mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a Harmadik személyek tekintetében. A DJV Projekt Kft. kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, valamint a Jogosulatlan résztvevő, a házi kedvenc, vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Deja Vu bármely Látogatójának, Jogosulatlan résztvevőjének, illetve Harmadik személynek. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén előfordulhatnak gazdátlan és vadállatok, amelyek a Látogató életére, testi épségére vagy egészségére akár veszélyt is jelenthetnek. A DJV Projekt Kft. a vadállatok és a gazdátlan állatok okozta károkért való felelősségét is teljes mértékben kizárja.

A Látogató tudomásul veszi, hogy az DJV Projekt Kft. nem felelős semmilyen olyan kárért,vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során, vagy következtében keletkezik a Rendezvényen, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Látogató nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé.

A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a DJV Projekt Kft.-t felelősség nem terheli, ezek nem esnek a DJV Projekt Kft. felelősségi körébe, a DJV Projekt Kft. kizárólag a jogszabályokban foglaltak szerint, jelen ÁSZF-ben foglalt körben tartozik felelősséggel.

A DJV Projekt Kft., annak üzleti partnerei, Közreműködői vagy egyéb Szerződéses partnerei nem vállalnak garanciát arra nézve, hogy a Látogató elégedett lesz-e a Rendezvénnyel, illetve a Szolgáltatásokkal, vagy az adott jegyre vonatkozó bármely programmal. Továbbá arra sem vállalnak garanciát, hogy a DJV Projekt Kft. által szervezett Rendezvény és a hozzá kapcsolódó Szolgáltatások zavartalanok és hibamentesek lesznek, illetve hogy az esetleges hibák a Rendezvény alatt (közben) kijavításra kerülnek. Semmilyen szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás, melyet a DJV Projekt Kft. ad ennek kapcsán, nem teremt garancia érvényesítési jogot.

Tekintettel arra, hogy a Rendezvény záró időpontjában a bontási munkálatok késedelem nélkül megkezdődnek, a Látogató ezen időpontot követően csak saját felelősségére tartózkodhat a Rendezvény területén. Amennyiben a Rendezvényen igénybe vehető Termékek és Szolgáltatások valamelyike a Rendezvény záró időpontját követően is elérhető a Látogató részére, úgy ezen időpontot követően a Látogató ezeket is kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.

A Rendezvények területére be nem vihető házi kedvencek, eszközök, italok, élelmiszerek és dohánytermékek elhelyezéséről a DJV Projekt Kft. nem áll módjában gondoskodni.

 

IX. Szankciók:

A DJV Projekt Kft. a jogviszonyt a Rendezvény vonatkozásában, amely tekintetében a Fogyasztó Jeggyel vagy karszalaggal bír, jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Fogyasztó a jelen ÁSZF bármely pontját bármely Rendezvén tekintetében fennálló jogviszonyuk kapcsán megszegi. Ilyen esetben a Fogyasztó Jegyét a DJV Projekt Kft. érvénytelenítheti, illetve karszalagját a DJV Projekt Kft. eltávolíthatja, és a Fogyasztó a Rendezvényt köteles elhagyni. A Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen egyáltalán nem tartózkodhat, és a DJV Projekt Kft. felszólítására köteles a Rendezvényt haladéktalanul elhagyni. A DJV Projekt Kft. a jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők, illetve egyéb bűncselekményt elkövetők ellen feljelentést tesz.

X. Megjelenés, védjegyek és szerzői jogok:

A DJV Projekt Kft. (Deja vu Fesztivál) weboldalain, az online és offline médiában, valamint a Rendezvényeken megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a DJV Projekt Kft., Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a DJV Projekt Kft., Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Látogatók és Harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a DJV Projekt Kft.-t, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg. A Fogyasztó által a Rendezvényekkel kapcsolatban, illetve azok során a DJV Projekt Kft.-vel, Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a DJV Projekt Kft. korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A DJV Projekt Kft. minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A DJV Projekt Kft. korlátozás nélkül jogosult a Fogyasztó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

XI. Vis Maior

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a DJV Projekt Kft. hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy a DJV Projekt Kft. nem tartozik felelősséggel a Fogyasztó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényremint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy Szolgáltatására.

XII. Záró rendelkezések

A DJV Projekt Kft. jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni. A DJV Projekt Kft. Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog mindenkori hatályos szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra. A jelen ÁSZF-fel, vagy a Rendezvénnyel kapcsolatos, továbbá a DJV Projekt Kft. által nyújtott Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra – a DJV Projekt Kft. és a Fogyasztó a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. Az érvénytelen, vagy jogszerűtlen rendelkezés helyébe a Szervező feltehető akaratához legközelebb álló jogszerű rendelkezés lép. A Rendezvényekkel, vendéglátással, a rendezéssel, vagy bármely egyéb témával kapcsolatos látogatói kérdéseket, észrevételeket, panaszokat, ötleteket a Rendezvények helyszínén az információs sátor és a közönségszolgálati iroda munkatársai várják a DJV Projekt Kft. részéről. Egyéb elérhetőségek a www.dejavufesztival.hu weboldalon és annak aloldalain kerülnek megadásra.

Szeged, 2023. június 5.

Deja Vu aréna
2023.10.14

DJV Projekt Kft. © 2024. Minden jog fenntartva!